سایه نراقی بر کاشان نگین انگشتری تاریخ ایران

ميراث مكتوب - پس از گذشت نزدیک به نیم قرن از انتشار کتابهاى تاریخ اجتماعى کاشان (1345) و آثار تاريخي شهرستان هاي كاشان و نطنز (1348) از حسن نراقى بالاخره کتابى در خور ملاحظه درباره تاریخ، آثار تاریخى و فرهنگ کاشان توسط دکتر پرویز رجبى محقق تاریخ ایران به رشتۀ تحریر درآمد. اشراف نویسنده بر تاریخ و فرهنگ ایران و به تبع آن آشنایى چشمگیر با منابع تاریخى و توانایى تحلیل و شم نویسندگى وي از طرفی و نیز در اختیار داشتن تحقیقات نراقى از طرف دیگر از این کتاب اثري نسبتاً موفق به دست داده است.

محمد مشهدي نوش آبادي در شماره 187 كتاب ماه تاريخ و جغرافيا نگاهي دارد به كتاب «سايه نراقي بر كاشان نگين انگشتري تاريخ ايران» نوشته دكتر پرويز رجبي.

متن كامل اين مقاله را بر روي فايل پايين مطالعه كنيد.