شرح المجسطی (نجوم- عربی)

میراث مکتوب - مرکز پژوهشی میراث مکتوب برای محقَّق ساختن اهداف بلندمدت علمی و پژوهشی خود، در نظر دارد در کنار معرفی نسخه های خطی ارزشمند برای تصحیح و چاپ، مجموعه ای از طرحهای پژوهشی را نیز معرفی کرده و در اختیار محققان و دانشجویان مستعد و علاقه مند قرار دهد.

شرح المجسطی (نجوم- عربی)

مؤلف: ابوالعباس فضل بن حاتم نیریزی (ف. 290 هـ)
آغاز (افتاده): قدر دقیقتین من ثلاثمائه و ستین جزءاً فعلی هذه الجهة کان یمکن أن یصح امر مزابتها و هذا ایضاً اصل غیر موثوق به من قبل ان السرعة و الا بطاء الظاهرین فیهما ...

انجام: ... عدد الزیادة و النقصان فی الطول بسبب الانحراف ست دقائق و هذه الاشیاء کنا قصدنا لو وجدها هذا آخر ما قصدنا من المقالة الثالثة عشر.
نسخه: مجلس 6430 (فهرست، 20/ 19)، کاتب: محمود بن محمّد زریرانی، 155 گ.
تاریخ کتابت: قرن 6 هـ.

توضیح: نسخۀ حاضر از شرح مقالۀ نهم تا پایان کتاب را دارا و از آغاز افتادگی دارد.

بنا به نقل سزگین (6/ 192- 191) و نیز به شهادت فهارس نسخه های خطی هیچ نسخۀ دیگری از این اثر مهم تاکنون شناخته نبود. بنابراین، این نسخه منحصر به فرد است و با توجه به تاریخ کتابت آن (ق 6 هـ) برای نسخه برگردان هم مناسب است.