مشارکت در برگزاری سمینار بین المللی نسخه‌های خطی عربی در ایران - سوریه ماه می 2002 ( خرداد 1381)

سمینار بین المللی نسخه‌های خطی عربی در ایران - سوریه ماه می 2002 ( خرداد 1381)