اشعاري نو يافته در جُنگ خطي 900 مجلس

ميراث مكتوب - امروزه ديگر در اين امر ترديدي نيست كه هر گونه مطالعه و جستاري در قلمرو شعر كهن فارسي بدون مراجعه به جنگ ها و سفينه هاي شعري كاري ناقص و نا تمام خواهد بود. جنگ ها از آن جهت كه بعضاً نام و نشان شاعران گمنام و اشعار و آثار آن ها را از تصرف زمانه در امان نگاه داشته، حائز كمال اهميت است.
در ميان جنگ ها و سفينه هاي شعر فارسي، جنگ خطي شماره 900 مجلس كه به سفينه شعرا و تذكره شعرا نيز شهرت داشته و به دست كاتبي ناشناس تحرير يافته است، به لحاظ مندرجات _ كه در مواردي تازه ياب و بي سابقه است _ ارزش و اهميت بسياري دارد.
در اين نوشتار ضمن توضيحي مجمل درباره مشخصات اين سفينه با ارزش كه در قرن هشتم هجري قمري كتابت شده است و نيز شرحي كوتاه در ذكر پيشينه تحقيقاتي كه بر روي آن صورت گرفته است، نمونه هاي نويافته اي از اشعار شاعران نامدار سده هاي ششم و هفتم هجري قمري: معزي، انوري، مجيرالدين بيلقاني و سعدي به دست مي دهم؛ در واقع در اين مقاله دو غزل، يك قطعه و يك رباعي از انوري، يك غزل از معزي، سه غزل، يك قطعه و دو رباعي از مجيرالدين بيلقاني و دو قطعه از سعدي به عنوان اشعاري معرفي شده اند كه در ديوان شاعران نامبرده موجود نيست.

«اشعاري نو يافته در جُنگ خطي 900 مجلس» نوشته محسن شريفي صحي و حامد خاتمي پور كه در مجله متن شناسي ادب فارسي سال پنجم، شماره 1، بهار 1392 منتشر شده است بر روي فايل پايين مطالعه كنيد.