همایش احياي متون فارسي در شبه قاره - اسلام آباد پاکستان- آذر 1383

همایش احياي متون فارسي در شبه قاره با همکاری مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد پاکستان، آذر 1383