مشارکت در برگزاری همایش بین المللی ابن سینا- همدان، شهریور 1383

مشارکت در برگزاری همایش بین المللی ابن سینا با همکاری دانشگاه همدان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، همدان، شهریور 1383