مشارکت در برگزاری سمینار بررسي ميراث مشترك ايران و پاكستان با همکاری دانشگاه پنجاب و رایزنی ایران در پاکستان، اسفند 1383

مشارکت در برگزاری سمینار بررسي ميراث مشترك ايران و پاكستان با همکاری دانشگاه پنجاب و رایزنی ایران در پاکستان، اسفند 1383