مشارکت در برگزاری دومین همایش بزرگداشت عبدالباقی گولپینارلی - ترکیه، مهر 1386

مشارکت در برگزاری دومین همایش بزرگداشت عبدالباقی گولپینارلی با همکاری وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، رایزنی فرهنگی کشور ترکیه، سازمان یونسکو و ستاد بزرگداشت هشتصدمین زادروز مولانا - ترکیه، مهر 1386