برگزاری همایش شعرای اصفهان در عصر صفوی - اصفهان، اردیبهشت 1387

همایش شعرای اصفهان در عصر صفوی با همکاری دانشگاه اصفهان، سازمان اسناد و كتابخانه ملي و شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي - اصفهان، اردیبهشت 1387