از نسخه های استانبول (دستنویس هایی در فلسفه، کلام و عرفان)

از نسخه های استانبول (دستنویس هایی در فلسفه، کلام و عرفان)
مولف: سید محمد عمادی حائری
چاپ اول: 1391
شمارگان: 500 نسخه
بهاء: 5800 تومان
ناشر: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

کتاب از نسخه های استانبول، گزارش تحقیقی چند متن – دستنویس ارزشمند در موضوعات فلسفه، کلام و عرفان نظری است که اصل آنها در کتابخانه های استانبول نگهداری می شود. ترجمۀ کهن الملل و النحل شهرستانی، حدائق الحقایق زین الدین کشی، چهار دانشنامۀ فلسفی از اثیرالدین ابهری و نسخه هایی از نهایة الاقدام شهرستانی، شرح اشارات فخرالدین رازی، شرح اشارات نصیرالدین طوسی، تلخیص المحصل همو، اعجازالبیان صدرالدین قونوی و شرح فصوص الحکم عبدالرزاق کاشانی، متون و دستنویس هایی هستند که در این رساله معرفی شده اند.