مشارکت در برگزاری همایش پژوهش‌های ادبی - تهران، 1384

همایش پژوهش‌های ادبی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس، شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، تهران، 1384