برگزاری سمینار میراث مشترک ایران و عثمانی با همکاری رایزنی فرهنگی ترکیه در ایران- اردیبهشت 1384

سمینار میراث مشترک ایران و عثمانی با همکاری رایزنی فرهنگی ترکیه در ایران- اردیبهشت 1384