مشارکت در برگزاری اولین کنفرانس بین المللی کتاب و میراث مکتوب در تاریخ و فرهنگ ملل ایران و آسیای مرکزی - کتابخانه ملی قزاقستان، آبان 1385

مشارکت در برگزاری اولین کنفرانس بین المللی کتاب و میراث مکتوب در تاریخ و فرهنگ ملل ایران و آسیای مرکزی با همکاری انستیتو خاورشناسی وزارت علوم جمهوری قزاقستان و رایزنی فرهنگی ایران در قزاقستان. کتابخانه ملی قزاقستان، آبان 1385