مشارکت در برگزاری سمینار بین المللی متن‌شناسی فردوسی - شیراز. اردیبهشت 1385

سمینار بین المللی متن‌شناسی فردوسی با همكاري‌ موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ حافظ‌ شيراز، شوراي‌ گسترش‌ زبان‌ و ادبيات‌ فارسي‌، دانشگاه‌ و فرهنگسراي‌ فردوسي‌ توس‌، شیراز. اردیبهشت 1385