برگزاری همایش خلاصة‌الاشعار تقی‌الدین کاشانی (بخش کاشان) - کاشان، اردیبهشت 1385

برگزاری همایش خلاصة‌الاشعار تقی‌الدین کاشانی (بخش کاشان) - کاشان، اردیبهشت 1385