ضرورت استاندارسازی در فهرست نویسی با تدوین شیوه نامه

کد محتوا: 
U[random:number]_[current-date:custom:ymd]