سرآمدان دانش پزشكي و فلسفه از نگاه ابن جلجل

در این مختصر، کتاب طبقات الأطباء ابن جلجل و ترجمۀ فارسی
آن معرفی می شود.
این کتاب نخستین بار در سال 1955 م تصحیح و منتشر شد و ترجمۀآن توسط سید محمدکاظم امام در سال 1349 شمسی توسط انتشارات دانشگاه تهران با عنوان: طبقات الاطباء و الحکماء (پیشوایان و سرآمدان دانش پزشکی و فلسفه که از روزگار باستان تا پایان سدۀ سوم درخشیده اند) منتشر شده است.

متن كامل مقاله «سرآمدان دانش پزشكي و فلسفه از نگاه ابن جلجل» كه در شماره 76 كتاب ماه فلسفه منتشر شده است بر روي فايل زير بخوانيد.