مثلثات کروی در زیج جامع کوشیار گیلانی

ميراث مكتوب - «مثلثات کروی در زیج جامع کوشیار گیلانی» عنوان سخنرانی دکتر جان لنارت برگرن، استاد بازنشستۀ دانشگاه سایمون فریزر کانادا است که در همایش «میراث علمی کوشیار گیلانی» ارائه شد.

چکیدۀ سخنرانی دکتر جان لنارت برگرن، استاد بازنشستۀ دانشگاه سایمون فریزر کانادا، که در همایش میراث علمی کوشیار گیلانی ارائه شد به شرح زیر است:

قصد کوشیار این نبود که رسالۀ منسجمی دربارۀ مثلثات کروی بنویسد، بلکه می‌خواست ابزارهای ریاضی مورد نیاز منجمان را از طریق مباحثی که قضایای عمده را به مراحل ساده‌تر تجزیه می‌کند، فراهم آورد.

در اینجا می‌بینیم که مثلثات کروی به عنوان بخشی از نجوم، و نه به عنوان شاخۀ مستقلی از ریاضیات، شکل گرفت.

علاقمندان می توانند متن سخنرانی دکتر برگرن و نکات کلیدی موضوع مورد بحث وی که به صورت پاورپوینت در همایش ارائه شد را در زیر دریافت کنند.