شاهنامه را با هم بخوانیم و بشناسیم

ميراث مكتوب - کتاب شاهنامه را با هم بخوانیم و بشناسیم بر آن است تا شاهنامه را از آغاز تا انجام ، به نثری ساده و همه فهم و با یاری سخن شاعرانه فردوسی بزرگ، باز گو کند و تا آنجا که ممکن است، به سادگی، به تحلیل قالب و محتوا ی شاهنامه و شیوه ی سخن سرایی فردوسی در داستانهایش و مشخصات صوری و معنایی هر داستان ، به اختصار بپردازد و پیوندهای شاهنامه را با منابع اساطیری ایران بررسی کند تا خواننده جرعه ای از زلال شاهنامه را بنوشدو تشویق شود که به متن اصلی شاهنامه مراجعه کند و در دنیای دیدنی این اثر سترگ، به تماشا بپردازد و از آن حظّی وافر بیابد.

دراین کتاب ،پس از ذکر خلاصه اي از هرداستان شاهنامه؛ درباره ی قهرمانان آن داستان و پیوندهای اساطیری و تاریخی آن در متون پیش و پس از دوره اسلامی، به ایجاز، گفتگو می شود و به منابع مهم شناخت و مطالعه ی اساسی آن داستان اشاره می گردد.

براي آشنايي بيشتر با کتاب شاهنامه را با هم بخوانیم و بشناسیم كه به كوشش دكتر منصور رستگار فسايي در دست تاليف است اینجا كليك كنيد.