بررسی شخصیت و اندیشه‌ های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعاره شناختی

ميراث مكتوب - هدف نگارندگان این جستار آن بوده تا از رهگذر تحلیل استعاره‌های شناختیِ اقوال بایزید - به عنوان یکی از عرفای پیشرو و برجستة مکتب تصوف عاشقانه - مفاهیم کلیدی در عرفان او را تفسیر و تبیین نمایند و در ضمن آن به برخی ویژگی‌های شخصیت او نیز اشاره کنند.
از جمله نتایج این تحقیق آن بوده که کاربرد قلمروهای شراب، آتش و سیل در اقوال وی، تأکید او را بر مسألۀ «فنا» در اندیشۀ عرفانی وی نشان می‌دهد. همچنین حضور مکرر و چشمگیر قلمرو تجربی «نور» در اقوال بایزید، حاصل تأثیر محیط فرهنگی و اجتماعی زرتشتی روزگار وی بوده است. علاوه بر این، تحلیل استعاره‌های شناختی وی نشان‌‌دهند تردد او میان اندیشه‌های زاهدانه و عاشقانة تصوف می‌باشد.

متن كامل مقاله «بررسی شخصیت و اندیشه‌ های عرفانی بایزید بسطامی بر اساس روش استعاره شناختی» نوشته زهره هاشمی و ابوالقاسم قوام كه در شماره 182 مجله جستارهاي ادبي منتشر شده است بر روي فايل پايين كليك كنيد.