سفر اعضای هیئت علمی و همکاران میراث مکتوب به شهر خواف (گزارش تصویری 2)