میراث مکتوب در سالی که گذشت

نشریات میراث مکتوب در سال گذشته

ميراث مكتوب - مرکز پژوهشی میراث مکتوب در سال 1392 شماره های دیگری از نشریات آینۀ میراث، گزارش میراث و میراث علمی اسلام و ایران را منتشر کرد.

دوفصلنامه آینۀ میراث اولین نشریه میراث مکتوب است که تاکنون 52 شمارۀ آن به همراه 30 شماره ضمیمه منتشر شده است. دیگر نشریۀ میراث مکتوب، گزارش میراث است که 54 - 55 شماره به همراه 3 ضمیمه (ضمیمه اول ویژه بزرگداشت استاد افشار، ضمیمۀ دوم ویژه نامۀ کتابسازی و انتحال و ضمیمۀ سوم نقد متون) چاپ و منتشر شده است. مرکز پژوهشی میراث مکتوب همچنین در سال 1391 این افتخار را داشت که نشریۀ میراث علمی اسلام و ایران را به نشریات خود اضافه کند.

آنچه در ادامه می آید نگاهی اجمالی به نشریات آینه میراث، گزارش میراث و میراث علمی اسلام و ایران است که در سال گذشته منتشر شده اند.

آینه میراث شماره 51
نشریۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ويژۀ كتاب شناسي، نقد كتاب و اطلاع رساني در حوزۀ متون) در شمارۀ 51 با رتبۀ علمی – پژوهشی تابستان 1392 منتشر شد.
سخن سردبیر، آیینۀ حق نما‍، اثری در دفاع از تشیع در هند، فرهنگ لب اللغه اثر شیخ محمود لاهیجی / پروین تاجبخش، معرفی، بررسی و تحلیل تذکرۀ تحفۀ سامی/ فاطمه توکلی فرد، معرفی نسخه های سام نامه موجود در کتابخانه های جهان/ وحید رویانی/ ، نویافته هایی از تاریخ ادبیات ایران «اعلامی چند از کهگیلویه»/ سید محمد طباطبائی بهبهانی/ ، مثنوی لیلی و مجنون مکتبی شیرازی، نسخۀ خطی شمارۀ 10379 کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی / فرزانه فاتح و محمدصادق میرزا ابوالقاسمی، عبدالجبار الخرقی و آثار او در هیئت، ملاحظاتی پیرامون تواریخ نایافته و تاریخ نگاری محلی در خوارزم سده های 4 -5 ق/محمدعلی کاظم بیکی، شرح الحکمه العرشیه ملااسماعیل اصفهانی ، پاسخی به جرح عرشیه احسائی/ احسان کردی اردکانی، تحلیل نثر جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله از نظر شاخصهای سبکی و ادبی/ علی محمدی، مصارع الشعرا شاعری ناآشنا/ احمدرضا یلمه ها عناوین مقالات شمارۀ 51 دوفصلنامۀ آینۀ میراث است.


شماره 51 دوفصلنامه علمي - پژوهشي آينه ميراث را
اینجا ببينيد.

ضمیمۀ 28 آینۀ میراث - پژوهشي در شيوه تصحيح تفسير نسفي
ضميمه 28 دوفصلنامه علمی - پژوهشی آینۀ میراث با عنوان «پژوهشي در شيوۀ تصحيح تفسير نسفي» به اهتمام اكرم السادات حاجي سيدآقايي شهریور سال 1392 منتشر شد.

ضميمه 28 آينه ميراث
اینجا ببنيد.

ضمیمۀ 29 آینۀ میراث - «بدیل بی بدیل»
ضميمۀ 29 دوفصلنامه علمی - پژوهشی آینه میراث با عنوان «بدیل بی بدیل» نوشتۀ سعید مهدوی فر منتشر شد و عناوین آن به شرح زیر است:
مقدمه
تأملی در دیوان خاقانی ویراسته میرجلال الدین کزازی بر اساس معیارهای نویافته
درنگی بر کتاب پنجوش سلامت (دفتر چهارم شرح مشکلات خاقانی)
تأملی در فرهنگ تحلیلی لغات و ترکیبات دیوان خاقانی شروانی تألیف رسول چهرقانی منتظر
نگاهی به دیوان خاقانی تصحیح سید ضیاءالدین سجادی بر اساس معیارهای نویافته
ضبط و گزارش ابیاتی از خاقانی شروانی در فرهنگ جهانگیری

ضميمه 29 آينه ميراث را اینجا ببينيد.

ضمیمه 30 آینه میراث؛
شکوه و جاودانگی (جامع التواریخ و رشیدالدین فضل الله همدانی)

ضمیمۀ 30 آینۀ میراث دوفصلنامۀ ویژه پژوهشهای متن شناسی با عنوان «شکوه و جاودانگی (جامع التواریخ و رشیدالدین فضل الله همدانی)» نوشتۀ یوسف الهادی با ترجمۀ اکبر ایرانی منتشر شد.
نوشتۀ حاضر، ترجمۀ مقاله ‌اي است از پژوهشگر عراقي آقای يوسف الهادي که به زبان عربي نوشتند و دربارۀ زوايايي از زندگي رشيدالدين به رشته تحریر درآمده و توسط دکتر اکبر ایرانی ترجمه شده است. آقای يوسف الهادي در نوشتۀ خود كوشیده است به ويژگي ها و سودمنديهاي آثار رشيدالدين و كارهاي فرهنگي او بپردازد و برخي نظرات مغرضانه يا دور از انصاف دربارۀ رشيدالدين را كه از روزگار وي به بعد مطرح شده، با ديدي منصفانه بررسي كند.

ضميمه 30 آينه ميراث را
اینجا ببنيد.


آینه میراث شماره 52
شمارۀ 52 دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آينۀ ميراث با مقالاتي از اكبر ايراني، جواد بشري، رسول جعفريان و سيد محمدرضا لواساني، عطامحمد رادمنش و ملوك پهلوان زاده، فضل الله رضايي ارداني، مجيد سرمدي و ثريا انداز، محمود عابدي و عباس بگ جاني، حبيب الله عظيمي، وحيد عيدگاه طرقبه اي، جمشيد مظاهري و شهلا حاج طالبي و حسين نصيرباغبان منتشر شد.
دكتر اكبر ايراني مديرمسئول دوفصلنامه علمي - پژوهشي آينۀ ميراث در سخن آغازين اين شماره، نگاهي به تاريخچه اين نشريه از شماره نخست تا كنون داشته است.

شماره 52 دوفصلنامه علمي - پژوهشي آينه ميراث را
اینجا ببينيد.


گزارش میراث 52 - 53
گزارش میراث (پیاپی 52 – 53) دوماهنامه تخصصي اطلاع رساني در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسي و ایرانشناسی دورۀ دوم، سال ششم، شمارۀ سوم و چهارم ـ به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب تابستان 1392 منتشر شد. شمارۀ دیگر دوماهنامۀ «گزارش میراث» شمارۀ 54 و 55 است که آذرماه سال گذشته به چاپ رسید.
سرسخن، جستار، متن شناس، نسخه شناسی، نقد و بررسی، ایران در متون و منابع عثمانی
بایسته های تصحیح و پژوهش، پاره ها و نکته ها، تازه های متون سفرنامه و نامه ها بخش های این شماره از دوماهنامه گزارش میراث را شامل می شود.

شماره 52 - 53 دوماهنامه گزارش ميراث را
اینجا ببينيد.

شماره 54 - 55 دوماهنامه گزارش ميراث اینجا ببينيد.

میراث علمی اسلام و ایران/2
اولین شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران- ویژۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی (بهار و تابستان 1391) به مدیر مسئولی دکتر اکبر ایرانی و سردبیری دکتر محمد باقری چاپ و منتشر شد.
دو فصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران ویژۀ پژوهشهای تاریخ علم و فناوری در دورۀ اسلامی است تا با ارائۀ گزارشها، مقالات و تحقیقات انجام شده، سهم ایران و اسلام را در گسترۀ دانش بشری و تأثیراتی که تا قرون اخیر بر آن به جای گذاشته بازنمایاند.
این دوفصلنامه در دومین شماره خود ، که خردادماه 1392 منتشر شد، در مقدمه یادداشتی بر سه قضیۀ مکانیک کوهی و پیامدهای آن را مطرح می کند و سپس مقالاتی با عناوین الدرۀ المکنوۀ، رساله ای درباره رنگ آمیزی شیشه نوشته احمد یوسف الحسن و ترجمه حمیدرضا نفیسی، الحشائش، تأثیرگذارترین کتابشناسی دورۀ اسلامی از شمامه محمدی فر، ظهور مدرنیتۀ علمی در ایران تألیف کامران ارجمند و ترجمۀ افسانه منفرد، حساب هوایی اثر صالح ذکری به ترجمه غلامحسین صدری افشار و میراث ریاضی مصر باستان نوشته لامپکین ترجمه بهناز فتاحی آمده است.
معرفی و نقد کتاب و نشریات از اهم مطالب شمارۀ دوم میراث علمی اسلام و ایران است که در آن آثاری چون نتیجه الدوله یه سه رساله در اختراعات صنعتی به قلم محمدجواد ناطق، کوکب بخت و کار سخت منجمان، شرح ثمره بطلیموس نوشته غلامحسین صدری افشار ، معرفی و نقد تصحیح و ترجمۀ کتاب النجاره اثر گرگ دیونگ ترجمه پویان رضوانی، انتشارات «میراث مکتوب» در حوزۀ تاریخ علم اثر فاطمه شاملو و مجسطی و نشریۀ بین المللی تاریخ نظریات علمی ترجمه زینب سوادی درج شده است.
معرفی نسخه های خطی زیج اشرفی نوشته سجاد نیک فهم خوب روان بخش معرفی نسخ خطی را به خود اختصاص داده است.
یادنامه ها عنوان دیگر فهرست این نشریه است و شامل زندگینامۀ علمی استاد دکتر محمود حسابی به کوشش محمدتقی توسلی، شکوه ریاضت درنگی بر زندگی و کارنامه استاد عبدالحسین مصحفی نوشته جعفر ربانی و غروب خورشید اثر زینب کریمیان نگاهی بر زندگی زنده یاد خورشید فیض الله یویچ عبدالله زاده تاریخ نگار اهل تاجیکستان می شود.
اما بخش پایانی این فصلنامه به رسائل اختصاص دارد که در این بخش مقاله ای از دکتر محمد باقری با عنوان تعریف اصلاحات نجومی در زیج جامع کوشیار به چاپ رسیده است.

شماره دوم دوفصلنامه ميراث علمي اسلام و ايران را اینجا
ببينيد.

میراث علمی اسلام و ایران/3
مقاله، معرفي و نقد كتاب، معرفي نسخ خطي، يادنامه ها و رسائل بخش های مختلف شماره سوم دوماهنامه تخصصی ایران و اسلام را تشکیل می دهد.

شماره سوم دوفصلنامه ميراث علمي اسلام و ايران را اینجا ببينيد.اخبار مرتبط
.........................................................

مروری بر آثاری که میراث مکتوب در سال گذشته منتشر کرد

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.