دیدار دوستانۀ دوشنبۀ پایانی بهمن

روز دوشنبه 30 بهمن ماه جمعی از پژوهشگران و صاحب نظران مهمان مرکز پژوهشی میراث مکتوب بودند.