بررسي‌ هايي درباره كتاب‏سازي از گذشته تاكنون

ميراث مكتوب - يكي از معضلاتي كه در سنوات اخير اهل فرهنگ و فرزانگان علم و ادب را آزرده‌خاطر ساخته است موضوع كتاب‌سازي و پخته‌خواري است.

نگارنده در اين نوشتار ضمن اينكه كوشيده است اهتمام قابل اهميت اهل تحقيق و تأليف را كه محصول دقت، ابتكار، خلاقيت، تحمل زحمات و سختي‌هاي فراوان آنان است و ريشه در روحية حقيقت ‌جويي، خردورزي و جوشش ذهني ايشان دارد، ارج نهد، بين محصولات فكري و علمي اين بزرگان و نوشته‌هايي كه نه تنها روحيه پژوهش و ژرف‌كاوي از آنها رخت بربسته، بلكه توشه‌هاي فكري و فرهنگي ديگران را به يغما برده‌اند، تفاوت قائل شده است. همچنين به اين واقعيت امعان نظر نشان داده شده كه اگرچه آثار جديد نمي‌توانند از توليدات ذهني و علمي گذشتگان و معاصرين خود بي‌تأثير باشند، ولي اين موضوع با انتحال و تدليس و سرقت ادبي تفاوت آشكاري دارد، در ادامه ريشه‌هاي كتاب‌سازي در دهه‌هاي اخير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و عواملي كه اين ضايعة سرطاني را به وجود آورده‌اند، مشخص كرده و نمونه‌هاي مستندي هم ارائه گرديده است.

متن كامل مقاله «رويش و ريزش در تحقيق و تأليف: بررسي‌هايي درباره كتاب‏سازي از گذشته تا كنون» نوشته غلامرضا گلي زواره را كه در نشريه كتاب ماه كليات شماره پياپي 197 منتشر شده است را بر روي فايل زير بخوانيد.