سرقت علمی: مصادیق و راهکارها

ميراث مكتوب - امروزه استفاده از اینترنت، فرصت چشم گیری برای ارائۀ مطالب علمی به وجود آورده است. با وجود منابع علمی فراوان در اینترنت و سایر محمل های اطلاعاتی در تمامی دنیا، مطالب زیادی در خصوص اخلاق علمی و جلوگیری از سرقت ادبی مطرح می شود. با عنایت به اینکه دنیای امروز، دنیای گذار از موج سوم یا همان عصر اطلاعات است و برخی از آینده پژوهان نیز اعتقاد دارند که ما از موج سوم گذر کردیم و به موج چهارم رسیدیم، حمایت از تولیدات علمی و فکری از اهمیت زیادی برخوردار شده است؛ زیرا تعاریفی که برای موج چهارم شده است بیشتر به اموری اشاره دارد که کنترل آن مشکل بوده و توجه ویژه ای را می طلبد. به عنوان مثال، عمده ترین این تعاریف به عصر مجازی و یا عصر فرهنگی و اقتصاد فرهنگی و یا عصر معنویت اشاره دارد.
در هر صورت اگر به هرکدام از تعاریف نگاهی عمیق داشته باشیم، باید به مسئلۀ اخلاق علمی بیشتر توجه شود. با توجه به آمارها و گزارشات، در این بین بی اخلاقی های علمی نیز در حال گسترش است. به همین مناسبت در ادامه ابتدا نگاهی گذرا به برخی از تعاریف سرقت ادبی، انتحال و دستبرد فکری یا اصطلاحاً سرقت علمی خواهیم داشت و سپس به راهکارهایی در مورد کم کردن این بی اخلاقی اشاره خواهد شد.

متن كامل مقاله «سرقت علمي: مصاديق و راهكاره» نوشته دكتر حمزه علي نورمحمدي را در شماره 197 كتاب ماه كليات منتشر شده است را بر روي فايل زير بخوانيد.