آینۀ میراث - ضمیمۀ 32

 
 
 
 
 

 

 

ميراث مكتوب - آینۀ میراث، دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهش های متن شناسی؛
دورۀ جدید، سال یازدهم، ضمیمۀ 32، سال 1392؛

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 3/51400 مورخ 1391/3/17 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

جمهوری ونیز و ایران اثر گولیلمو برشه؛ ترجمۀ یوسف خان مؤدب الملک

به همراه مقاله ای دربارۀ فعالیتهای فرهنگی یوسف خان با پژوهش و تصحیح محسن بهرام نژاد

 
 


فهرست مطالب

بخش اول: فعالیتهای فرهنگی مؤدب الملک مشهور به ژوزف ریشار در ایران / 5
مقدمه / 7
مؤدب الملک: زندگی و فعالیتهای فرهنگی / 11
الف: تأسیس نخستین مدرسۀ دخترانه در تهران / 13
ب. سرپرستی دانشجویان اعزام به خارج، مجموعه داری، تألیف و
ترجمۀ کتاب / 15
نتیجه / 17
یادداشتها / 19

بخش دوم: دربارۀ کتاب جمهوری ونیز و ایران / 21
مقدمه / 23
لوئی کاستالدی و فعالیتهای او در ایران / 24
چند نکته دربارۀ گولیلمو برشه (1833 – 1913 م) / 27
نگاهی به چاپ قبلی ترجمۀ فارسی کتاب برشه / 34
سخن آخر / 36

بخش سوم: جمهوری ونیز و ایران / 39
[آغاز کتاب] / 41
جمهوری ونیز و مملکت ایران / 43
فصل اول : [روابط دولت ونیز و اوزون حسن آق قویونلو] / 43
فصل دوم: [روابط ونیز با صفویان: از شاه اسماعیل تا شاه عباس اول] / 63
فصل سوم: [از] شاه عباس کبیر [تا پایان صفویه] / 73
تصاویر کتاب / 85
کتابنامه / 95
 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب/ مدیر مسئول: اکبر ایرانی/ سردبیر: مجد الدین کیوانی/ معاون سردبیر: عسکر بهرامی/ مدیر داخلی: حسنا سادات بنی طباء

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.