شهر حله و دانشمندان و بزرگان آن

ميراث مكتوب - الحیاة الفکریة فی الحلة خلال القرن التاسع الهجری، أ. م. د. یوسف الشمّری، نجف اشرف: دارالتراث، 517 ص، 1434 ق.

شهر حلّه در سال 495 هـ / 1101 م. از سوی امیر سیف الدولة صدقة بن منصور تأسیس شد. این شهر یکی از مهم ترین شهرهای عراق به شمار می رود و به دلیل وجود شیعیان در این شهر به نام کوفه کوچک شناخته می شود.

نویسنده در این اثر ضمن اشاره ای به تاریخچه این شهر، به بررسی حیات فکری و سیاسی و اجتماعی این شهر پرداخته است. وی همچنین از دانشمندان بزرگ حلّه و آثار و خدمات و سفرهای علمی آنان یاد کرده و در پایان جدولی از حاکمان محلی و شخصیتهای علمی و فکری این شهر، همراه با اشاره به منابع مرتبط، آورده است.