مقالات دوماهنامۀ تخصصی گزارش میراث/ 56 و 57

ذیلی بر تصحیح دیوان مسعود سعد سلمان

ميراث مكتوب - سال گذشته دیوان اشعار مسعود سلمان با مقدمه، تصحیح متن و تعلیقات به کوشش نگارنده، جزو انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به چاپ رسید. یکی از مآخذ نگارنده (مأخذ شمارۀ 9) در تصحیح متن، دست نوشتۀ دیوان مسعود سعد سلمان است که در 279 ورق، به خط نستعلیق در تاریخ پانزدهم جمادی الثانی سنۀ 1050 کتابت شده است و در کتابخانۀ دانشگاه بوعلی همدان به شمارۀ 56341 نگهداری می شود.

این دست نوشته علی رغم تاریخ متأخر آن و صرف نظر از کم دقتی کاتب، از روی دست نوشته ای کهن معتبر رونویسی شده است و دارای ارزش فراوان است.

براي مطالعه متن كامل مقاله «ذیلی بر تصحیح دیوان مسعود سعد سلمان» نوشته محمد مهيار كه در شماره 56 و 57 دوماهنامه گزارش ميراث منتشر شده است بر روي فايل زير كليك كنيد.دريافت فايل