«آینه میراث» در بانک اطلاعات نشریات کشور

میراث مکتوب – بنابر گزارش بانک اطلاعات نشریات کشور از آذرماه سال 1390 تا خرداد سال 1391، 987 مقاله از دو فصلنامۀ «آینه میراث» خوانده شده است.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوی بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran)، از 7 آذر 1390 تا 24 خرداد 1391، گزارش حساب دوفصلنامۀ «آینه میراث»، سهم این نشریه از حق عضویت در سال 1390، 987 مقاله خوانده شده بوده است.