ویرایش و گزارش دیباچه شاهنامه بر پایه نسخه سن ژوزف

ميراث مكتوب - خوشبختانه در سه دهۀ گذشته تقریباً در هر ده سال یک اتفاق فرخنده در زمینۀ نسخه شناسی شاهنامه روی داده است. در سال 1358 و 1359 کهن ترین دست نویس شناخته شدۀ حماسۀ ملی ایران یعنی نسخۀ موزۀ فلورانس ایتالیا (614 ق) در مجلۀ آینده معرفی شد و در سال 1369 به صورت چاپ عکسی در دسترس همگان قرار گرفت. در سال های 1371 و 1372 نسخۀ متعلق به خاندان سعدلو که احتمالاً کتابت سدۀ هشتم است، شناسایی شد و به سال 1379 به چاپ عکسی رسید.

متن كامل مقاله «ویرایش و گزارش دیباچه شاهنامه بر پایه نسخه سن ژوزف» نوشته دكتر سجاد آيدنلو را در شماره 84 (پياپي 198) كتاب ماه ادبيات منتشر شده است را بر روي فايل پايين بخوانيد.