وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست ماهانه میراث مکتوب

ميراث مكتوب - دکتر علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز 31 اردیبهشت در نوزدهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب حضور یافت و با فعالیت های بخش های مختلف این مؤسسه آشنا شد.

در این بازدید دکتر اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی توضیحاتی را دربارۀ فعالیت های بیست سالۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ارائه داد.

مشروح گزارش حضور دکتر علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نوزدهمين نشست دوستانه مرکز پژوهشی میراث مکتوب به زودی بر روی وب سایت این مرکز قرار خواهد گرفت.