گذری بر زندگی عالمان خاندان معزی دزفولی

میراث مکتوب - معزی نامه (مروری بر زندگی و اندیشه های عالمان خاندان معزی دزفولی) به کوشش عبدالحسین طالعی و با همکاری عباسعلی مردی در سلسلۀ انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد شورای اسلامی به چاپ رسید.
این پژوهش به منظور شناساندن زندگی و آثار عالمان خاندان معزی صورت یافته که یکی از بزرگان آن، آیت الله شیخ محمد علی معزی، منشأ خدمات اجتماعی، تبلیغی، فرهنگی و علمی بسیار بوده و چهلمین سالگرد ایشان در رمضان 1349ق / 1390ش بهانه ای شد جهت یادکرد ایشان و دیگر بزرگان این خاندان.
این کتاب جهت معرفی ستارگان علم و فقاهت خاندان معزی و با یشنهاد مرکز دزفول شناسی و حمایت دیگر مراکز در برپایی همایشی در یادکرد از آن بزرگان نگاشته شده و در سلسله انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد شورای اسلامی (به شمارۀ 326) به چاپ رسیده است.
فهرست مطالب:
مقدمۀ دبیر همایش؛ مقدمۀ ویراستار/ بخش اول: شرح حالها/ بخش دوم: کتابشناسی/ بخش سوم: آثار (نمونه ای از آثار آیت الله شیخ محمد علی معزی)/ بخش چهارم: تحقیق در آثار عالمان خاندان معزی؛ فهرست عناوین مقالات و نویسندگان
معزی نامه مروری بر زندگی و اندیشه های عالمان خاندان معزی دزفولی، به کوشش عبدالحسین طالعی و با همکاری عباسعلی مردی، انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد شورای اسلامی (326)، تهران، 1390، 800ص، بهاء 230000 ریال
معرفی کتاب از نفیسه ایرانی