شناسايي منشأ نسخ خطي خزانه عامره با استفاده از افزوده ها و كاسته هاي آزاد بلگرامي

ميراث مكتوب - يكي از نكات مهم در متن­ پژوهي، تشخيص قدمت نسخ و منشا نسخ منقول از نسخ اصلي و آگاهي از صحت و اصالت آن هاست. خزانه عامره تاليف مير غلام­علي آزاد بلگرامي (1116- 1200ق) به جهت تعدد نسخ خطي آن و تعدد افزوده­ها و كاسته­هاي مولف بر كتاب كه تا سال­ها پس از تاليف آن ادامه يافته، نمونه خوبي براي نشان دادن نحوه تشخيص منشا نسخ بر اساس يادداشت­هاي افزوده و كاسته موجود در آن هاست.

در اين مقاله پس از ذكر افزوده­ها و كاسته­هاي مولف، روش مقايسه­ نسخه­هاي اين كتاب توضيح داده شده است.

متن كامل مقاله «شناسايي منشأ نسخ خطي خزانه عامره با استفاده از افزوده ها و كاسته هاي آزاد بلگرامي» نوشته دكتر هومن يوسف دهي را كه در فصلنامه مطالعات شبه قاره، سال پنجم، شماره 16، پاييز 1392 منتشر شده است بر روي فايل پايين بخوانيد.