مقالات دوماهنامه گزارش میراث/56 و 57

گواهی دیگر بر شهرت رستم و اسفندیار در عربستان اوایل دوره اسلامی

ميراث مكتوب - داستان رستم و اسفندیار به نظر برخی از شاهنامه شناسان معروف ترین و در عین حال بهترین و زیباترین روایت حماسۀ ملی ایران است. ظاهراً متن این داستان به زبان پهلوی (فارسی میانه) نیز در ایران عصر ساسانی موجود و بعدها به عربی ترجمه شده بوده (نک: خالقی مطلق 1338: 344) که نشان دهندۀ قدمت و اصالت آن است ولیکن متأسفانه هیچ یک از گزارش های پهلوی و عربی آن به دست ما نرسیده است.

ادامه اين مطلب نوشته سجاد آيدنلو را كه در شمارۀ 56 و 57 دوماهنامه تخصصي گزارش ميراث به چاپ رسيده است را بر روي فايل زير مطالعه كنيد.
دريافت فايل