انتشار «کامل الصّناعة االطّبیّة»

میراث مکتوب - «کامل الصّناعة االطّبیّة» تألیف علی ‌بن‌ عبّاس مجوسی اهوازی، پزشک نامدار قرن چهارم هجری است که آن را در بیست گفتار تدوین کرده است.
دکتر سید محمدخالد غفاری تاکنون از باب اول تا باب دهم آن را ترجمه کرده که در سه مجلد منتشر شده است.
جلد سوم این ترجمه در 401 صفحه دربردارندۀ سه باب هشتم و نهم و دهم کتاب همراه با مقاله‌ای از دکتر مهدی محقق با عنوان «ابن‌ رضوان مصری و ترجمۀ رسالۀ او در راهیابی از پزشکی به خوشبختی» است.
«کامل الصّناعة االطّبیّة» از سوی مؤسسه مطالعات اسلامي با همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه مك گيل به چاپ رسیده است.