مرآت الاصطلاح تألیف آنندرام مخلص

ميراث مكتوب - مرآت الاصطلاح يكي از کتابهای لغت فراوانی است که هندیان برای زبان فارسی نوشته اند. این اثر در دو جلد منتشر شده است: جلد اول آن شامل یک مقدمه به فارسی است در 85 صفحه (که چهار صفحۀ آن افست مطلبی است به خط نستعلیق دربارۀ خالصه و تیول و مسائل راجع به آن) و اصل کتاب در 423 صفحه و سپس مقدمه ای به انگلیسی که ترجمۀ
همان مقدمۀ فارسی است.

مقدمۀ فارسی (و به تبع آن انگلیسی) شامل مطالب متنوعی است که قدری با اطناب توأم است و شاید ممکن بود آن را مختصرتر کرد تا از حجم كتاب كاسته شود.

متن كامل مقاله «مرآت الاصطلاح تألیف آنندرام مخلص» نوشته مصطفي ذاكري كه در شماره 56 و 57 دوماهنامه تخصصي گزارش ميراث منتشر شده است را بر روي فايل پايين بخوانيد.