مقالات با قافله شوق (ارج نامۀ استاد محمدعلی موحد)/17

شمس موحد

ميراث مكتوب - بنا داشتم در وجه ادبیّتِ مقالات بنگرم، وامّا فرو می کِشد مرا این کتاب. ویژگی مقالات است این؛ از هر کنارۀ آن که آغاز کنی، تو را به درون می کشد. حکم گرداب را دارد. نه سر و نه پای. بی سببی نیست که چنان جاذبه ای توانسته باشد شخصیتی چون محمّدعلی موحد را با عمق و وسعت واقع بینی که دارد در خود فرو کِشد به اندازۀ یک عمر. برخوردار از نوین ترین شیوه های تحقیق و دانا به چند زبان، از جمله زبان عربی، با جست و جو در هر کُنج و کنار که در آن می توانسته رد و نشانی باشد از آنچه وی در پی آن بوده است؛ و رعایت این دقّتِ مثال زدنی با ذکر شواهد و قیدِ ماخذ؛ كه متني به حدود سيصد صفحه را با بالغ بر يك هزار صفحه به رياضت يافتن ريزترين دقايق بيارايد. آيا مي توان گفت كه من نوعي توانسته ام قدر و ارج آن كار بگزارم بدين مكتوب مختصر؟ بي گمان نه ... پس اين وجيزه بر پايان فصل حال و مقال صوفيانه آمد با آرزومندي خرد و خردمندي كه حضرت محمدعلي موحد در مقام يكي از شاخص ترين چهره هاي دوران ما به درستي شايان چنين صفت مي باشد.

متن كامل اين مطلب را كه به قلم محمود دولت آبادي در ارج نامه دكتر محمدعلي موحد منتشر شده است بر روي فايل زير بخوانيد.

يادآور مي شود مجموعه مقالات با قافلۀ شوق (ارج نامۀ استاد محمدعلی موحد) به اهتمام محمد طاهري خسروشاهي از سوي انتشارات ستوده به چاپ رسيده است.


اخبار مرتبط
.........................................................

مقبرة الشعرا و سابقۀ تاریخی آن

ترجمه منظوم سخنان حضرت محمد (ص)

خاتم و نقش پیدا و پنهان آن در بیتی از حافظ

بررسی جایگاه شناسانه حافظ و مولوی در ارتباط با محیط اجتماعی

نمونه ای نادر از سنجش زمان در کتاب هفتم دینکرد

حافظانه های شهریار

افول شمس تبریزی

یک قصیده تازه از عنصری

سکوت سعدی

فرزانه حقیقت جو

چون مه پی آفتاب رفتم...

یادداشتی درباره ارج نامه دکتر محمدعلی موحد

بُرده و قضیب پیغمبر اکرم (ص)

مقامات ابوعلی قومسانی


دريافت فايل