روش شناسی تحلیل متن

ميراث مكتوب - سلسله مقالاتی که با عنوان «روش شناسی تحلیل متن» در گزارش میراث به چاپ رسیده است، بخش هایی است منتخب از طرحی پژوهشی که به شرح روشها و تبیین رهیافت های مختلف تحلیل متن و زوایای گوناگون آنها می پردازد.

هربخش از این طرح، دربارۀ یکی از مباحث روش شناختی تحلیل متون سخن می گوید و با ذکر نمونه های چند می کوشد به گونه ای ملموس آنها را تصویر کند. از آنجا که این طرح (و به تبع آن این سلسله مقالات) برای خوانندۀ ایرانی منتشر شده است، نویسنده با وجود توجه بایسته به روشها و رویکردهای غربی در تحلیل متون، شواهد و مباحث خود را با تکیه بر متون ایرانی / اسلامی مطرح کرده است.
در پایان هر مبحث نیز شماری از منابع (اعم از کتاب و مقاله) به زبان فارسی، برای مطالعۀ بیشتر پیشنهاد و معرفی شده است.

سلسله مباحث تحلیل متن به قلم سید محمد عمادی حائری در مجلۀ گزارش میراث («دورۀ دوم، سال چهارم، شمارۀ 35، مهر و آبان 1388»، «دورۀ دوم، سال ششم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان ماه 1391»، «دورۀ دوم، سال ششم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفندماه 1391» و «دورۀ دوم، سال هفتم، شمارۀ یکم و دوم، فروردین – تیرماه 1392») منتشر شده است.

برای دریافت این مقالات بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

متن شناسی
روش شناسی تحلیل متن- 1

متن شناسی
روش شناسی تحلیل متن- 2

متن شناسی
روش شناسی تحلیل متن- 3

متن شناسی
روش شناسی تحلیل متن- 4