شماره بیست و پنجم فصلنامۀ علمی – پژوهشی نقد ادبی

ميراث مكتوب - تازه ترین شماره فصلنامۀ علمی – پژوهشی «نقد ادبی (سال هفتم، شماره بیست و پنجم، بهار 1393)» به صاحب امتیازی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس منتشر شد.

عناوین فهرست این شماره از فصلنامه علمی – پژوهشی نقد ادبی به شرح زیر است:

مقاله های نظری

مقایسۀ مطالعات سبک شناختی و نقد ادبی در ایران/ زهرا حیاتی، ساناز باروتی اردستانی و هدی اصغری جعفری

تأملی در اصول و بنیادهای نظری رئالیسم در ادبیات/ هاشم صادقی محسن آباد

نگاهی تازه به مراعات النظیر و جنبه های بلاغی آن/ علیرضا فولادی

مقاله های علمی

کارناوال گرایی در شطرنج با ماشین قیامت/ سحر غفاری و سهیلا سعیدی

نشانه شناسی اجتماعی رمان بیوتن/ سهیلا فرهنگی و معصومه باستانی خشک بیجاری

نقد و تحلیل ساختار آیینی اسطورۀ سیاوش/ فرزاد قائمی

ترجمان تصویری «زمان اسطوره ای » در سینمای بیضایی/ ابراهیم محمدی و مریم افشار

نقد کتاب

تاریخ گرایی نو (بررسی کتاب تاریخ بیهقی در بوتۀ نقد جدید)/ قدسیه رضوانیان

تازه ترین شماره فصلنامۀ علمی – پژوهشی نقد ادبی (سال هفتم، شماره بیست و پنجم، بهار 1393) به صاحب امتیازی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، سردبیری محمود فتوحی رودمعجنی منتشر شده است.