نشست 88: فرمان مالک اشتر در تاریخ ادب فارسی / 10 آبان91- گزارش تصویری 2