سجاد آیدنلو

فردوسـی در تنـور

سجاد آیدنلو
میراث مکتوب- گستردگیِ قلمرو جغرافیاییِ افسانه‏پردازی دربارۀ فردوسی و تعدّد این داستان‏ها چنان بوده است که از اشارات بعضی منابع می‏توان احتمال داد که متن شماری از این روایات در طول زمان - شاید به دلیل جنبۀ شفاهی آنها - از میان رفته و یا تا امروز در مأخذی مکتوب یافته نشده است. نمونه‏ای از آنها این بیت عطّار در مصیبت‏نامه است:
می‏نباید شد بحمدلله به زور
همچو فردوسی ز بیتی در تنور
مرحومان علّامه قزوینی و دکتر ریاحی اشارۀ عطّار به درتنوررفتنِ فردوسی از بهر یک بیت را مبهم دانسته‏اند و دکتر شفیعی کدکنی پس از یادآوریِ روشن‏نبودن موضوع، حدس زده‏اند که شاید مربوط باشد به گریختن فردوسی از دست محمود و نهان‏شدن او در تنور که در قدیم از مکان‏های معمولِ مخفی‏شدن بوده است.

برای بهره گیری از ادامه مطلب، روی «دریافت فایل» کلیک کنید.دريافت فايل