سرگذشت زردشت از زبان میرجلال الدین کزازی

ميراث مكتوب - وخشور ایران عنوان تازه ترین کتاب میرجلال الدین است که به زندگی و سرگذشت زرتشت می پردازد.

وخشور ایران بر پایۀ سرگذشت و زندگانی زرتشت نوشته شده است سومین اثر از سه گانۀ داستانی است. فرزند ایران که داستان است بلند بر پایه سرگذشت و زندگانی فردوسی و پدر ایران نوشته شده بر زندگانی کوروش بزرگ.

به گفته دکتر میرجلال الدین کزازی از نگاهی فراخ، وخشور ایران، در ساختار و پیکره و چگونگی به آن دو داستان دیگر می ماند. داستانی است زیستنامه ای؛ از این روی به پاس داستان بودن پندارینه و زیباشناختی بر پایۀ شیوه ها و شگردهای داستانی برده شده است. زیرا خواست من نوشتن داستان بوده است بر پایۀ زیستنامه، نه به دست دادن زیستنامۀ زرتشت، به گونه ای پژوهشگرانه و دانشوارانه.

این کتاب نیز مانند دو کتاب قبلی بر سه شالوده بنیاد گرفته است:

1 – تاریخی: این سرچشمه و شالوده در وخشور ایران، کمترین کاربرد و بهره را داشته است. زیرا هرچند زرتشت چهره ای است تاریخی؛ لیک در پرده ای از ناشناختگی و راز پوشیده شده است.

2 – افسانه ای و نمادشناختی: این سرچشمه و شالوده، وارونۀ سرچشمه و شالودۀ پسین، بیشترین بهره و کارکرد را در سرگذشت زرتشت داراست و از همین روی بازتابی گسترده در داستان نیز یافته است. بسیاری از رخدادها و رفتارها و کارکردها در سرگذشت و به ناچار در پی آن در داستان، افسانه رنگ است و نمادینه، به ویژه نمادهای آیینی و باورشناختی؛ حتی چهره ها و نامها که تاریخی می بایند بود، به راز و نماد گراییده و کمابیش کارکردی رازوارانه و باورشناختی یافته اند؛ نامها و چهره هایی چون پوروشسب و دغدو و میدیوماه یا گشتاسب و اسفندیار و پشوتن یا جاماسب و فرشوشتر.

3 – پندارینه و داستان شناختی: کارکرد این شالوده و سرچشمه بیشتر به ساختار و پیکرۀ داستان بازمی گردد. از همین روی بهره و کارکرد نویسنده در این بخش بسیار فراتر و فزونتر از دوبخش پیشین است؛ زیرا این بخش است که بستر پندار بوده است، پدیدآور داستان را و ناوردگاه آفرینش هنری و زیباشناختی او چونان داستاننویس.

مؤلف در این کتاب همچنین واژگان دشوار را نیز برای مخاطبان معنی کرده است.

كزازي: میرجلال الدین، وخشور ایران، تهران، معین، 170 صفحه، 1393.

براي مطالعه بخش هايي از اين كتاب اینجا كليك كنيد.

افزودن دیدگاه جدید

Filtered HTML

  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • تگ‌های HTML مجاز: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.