کتابچه خالصه‌جات انبار ذخیره به خط سیاق

ميراث مكتوب - کتابچه پیش‌رو، جمع و خرج (بودجه) خالصجات واردی انبار ذخیره به سال 1306 هجری قمری را شامل می‌شود و مربوط به عصر ناصرالدین شاه قاجار است.

این کتابچه پانزده صفحه هشت ورقی است که به خط شکسته نستعلیق دیوانی بی نقطه با اعداد و ارقام سیاق نقدی و جنسی به رشته تحریر در آمده و شامل صدور قبوض و بروات مختلف پرداخت است و قسمت عمده آن، پرداخت جنس را شامل می‌شود.

ادامه اين مقاله را در فایل زیر بخوانید.دريافت فايل