گزارشی از دو سند وقف نامه

ميراث مكتوب - وقف، عملی حقوقی است که به موجب آن شخص، عین مالی را از مالکیت خود خارج کرده از هرگونه نقل و انتقال ارادی و قهری به طور کامل مصون نگاه می دارد و منافع آن را در امور خیریه و خداپسند به طور کامل به جریان می اندازد.
پرستو قاسمی اندرود در مقاله ای با عنوان دو سند وقف نامه به سال 1280 هـ . ق از عبدالحسین تاجر زنجانی، بزرگ خاندان خطیبی های زنجان در صفحه 211 شماره اخیر فصلنامه وقف، میراث جاویدان به چاپ رسانیده است، در مورد دو سند قف نامه ای سخن گفته که ابتدا به تاریخچه خاندان خطیبی های زنجان، سپس به شخصیت اصلی سند، حاج عبدالحسین تاجر زنجانی که در زمان خود بزرگ خاندان خطیبی بوده و بعد از آن به بررسی دو سند وقف نامه از حاج عبدالحسین تاجر زنجانی پرداخته است.
برای بهره گیری از این مقاله اینجا کلیک کنید.