جعل کتاب در قرون میانه

میراث مکتوب- مقاله ای که در ادامه می آید نوشتۀ الکسی ا. خیسماتولین به ترجمۀ مهدی رحیم پور است که با عنوان «جعل کتاب در قرون میانه ـ سیرالملوک (سیاست نامه) اثر نظام الملک» در شمارۀ اخیر کتاب ماه ادبیات به چاپ رسیده است. اين مقاله به جعلی بودن انتساب سیاست نامه (سیرالملوک) به خواجه نظام الملک طوسی می پردازد و با ارائه شواهد و مدارکی سعی در اثبات ادعای خود می کند. البته تردید در انتساب سیاست نامه به خواجه نظام، تازگی ندارد و پیشتر نیز سابقه داشته است؛ ولی آنچه که در این مقاله بیشتر قابل توجه است، مطرح کردن امیری معزی، شاعر معروف دورۀ سلجوقی، به عنوان نویسنده این کتاب معروف است.

برای بهره گیری بیشتر از این مقاله روی «دریافت فایل» کلیک کنید.