آینه میراث 53

 

 

دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی ویژه کتابشناسی، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون – دورۀ جدید، سال یازدهم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1392 (پیاپی 53)

 

 

 

فهرست مطالب

سخن سردبیر/3

رساله‌ای در نقد نقالی از دورۀ قاجار/ سجاد آیدنلو/7

توضیح برخی مشکلات در تصحیح جدید تاریخ بیهقی/ جمیله اخیانی و حمیدرضا سلمانی/37

جستاری در علل گرایش‌های شیعی حکومتگران تیموری/ اعظم جوزانی/55

اشعار نویافتۀ شاعران قدیم کرمان در سفینۀ سعدالهی/ مهرداد چترایی/67

رد پای هویت ایرانی در شاهنامۀ فردوسی/ نصرت الله رستگار/99

بررسی سبک فکری و محتوایی رباعیات طالب آملی/ قدسیه رضوانیان و احمد خلیلی/127

تتبعی در تذکرۀ یخچالیه/ حسن زیاری و محسن محمدی فشارکی/159

دیوان فطرت مشهدی/ مجتبی طاووسی/179

چند واژۀ نادر در کامل التعبیر حبیش تفلیسی/ مختار کمیلی/201

بررسی سطح فکری اشعار منوچهری دامغانی / علی گراوند/219

نقد:

یاری قافیه در پیرایش برخی از بیت‌های شاهنامه/ جلال خالقی مطلق/245

تصحیح چند بیت از سفینۀ شمس حاجی/ وحید عیدگاه طرقبه‌ای/263

سربازگیری: نسخه ای دربارۀ اوضاع نظامی عثمانی در دورۀ عبدالحمید دوم/ لیلا نجفیان/283

چکیدۀ مقالات به عربی/ حامد صدقی/299

چکیدۀ مقالات به انگلیسی/ مجدالدین کیوانی/3

 

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی میراث مکتوب/ مدیرمسئول: اکبر ایرانی/ سردبیر: مجدالدین کیوانی