بیست و یکمین دیدار دوستانه مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - بیست و یکمین دیدار دوستانه مرکز پژوهشی میراث مکتوب روز چهارشنبه 26 شهریور در این مرکز برگزار شد.