ابوالفضل خطیبی درگذشت

ابوالفضل خطیبی‌، شاهنامه‌پژوه و عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ۶۲ سالگی از دنیا رفت.
2023-01-11 13:14:35

نمادهای فتوت در مکتوبات شیخ اشراق

نشست «سهروردی و فتوت» از مجموعه درس‌گفتارهایی دربارۀ سهروردی با سخنرانی مهدیه سیدنورانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.
2023-01-10 17:55:33

وصف امیر کبیر در «حقایق الأخبار»

«حقایق الأخبار» از جهات گوناگون، به ویژه اشاره صریح به نقش ناصرالدین شاه در قتل امیرکبیر که در سایر تواریخ رسمی دوران ناصری دیده نمی‌شود، از مراجع مفید دوران ناصری به شمار می‌آید.
2023-01-10 17:19:32

مصائب انتشار صوراسرافیل در نامه‌های دهخدا

صور اسرافیل از مجله‌های معروف، مهم و مؤثر صدر مشروطیت بود که شماره نخست این نشریه ۱۴ دی ۱۲۸۶ منتشر شد.
2023-01-10 16:44:57

گزارش کمپانی هند شرقی هلند درباره نخستین سال‌های فرمانروایی نادرشاه افشار

کتاب «نادرشاه؛ یاغی ایرانی: گزارش کمپانی هند شرقی هلند درباره نخستین سال‌های فرمانروایی نادرشاه افشار» نوشتۀ کارل کوناد چاپ و منتشر شد.
2023-01-10 16:10:56

نخستین دانشگاه در تاریخ مدرن ایران

تأسیس دارالفنون، یکی از اقدامات چشمگیر میرزاتقی‌ خان امیرکبیر است که حاصل آن، برآمدن نامدارترین چهره‌های علمی، ادبی و هنری بوده است.
2023-01-10 15:33:56

مکاتبات دوران سامانيان و آل بويه و غزنويان، به عربی و يا فارسی؟

عظمت کار فردوسی را وقتی می‌شناسیم که به آثار هم عصران او و از جمله ثعالبی بنگريم که با وجود آنکه به فارسی سخن می‌گفت اما هيچگاه کتابی به زبان فارسی ننوشت.
2023-01-10 14:58:56

شماره جدید «جهان کتاب» منتشر شد

سیصد و نود و پنجمین‌شماره از مجلۀ «جهان کتاب» با مدیرمسئولی طلیعه خادمیان منتشر شد.
2023-01-09 17:32:23

راه کُربن

انجمن ایران‌شناسی‌ فرانسه در ایران هفتادوشش سال پیش، به نیت تحقیق و تکریم باستان‌شناسی ایران و تشویق مطالعات و پژوهش در زمینۀ ایران‌شناسی پدید آمد.
2023-01-09 17:05:18

تاریخ مطبوعات در ایران / روزنامه فکر آزاد

احمد بهمنیار پس از ورود به مشهد، اقدام به انتشار روزنامه جدیدی با عنوان «فکر آزاد» نمود که از 29 خرداد 1301 ه.ش به مدت دو سال در این شهر به چاپ ‌رسید.
2023-01-09 16:33:07

صفحه‌ها