اهمیت نگاه ابوریحان بیرونی در زمینۀ معارف هند

شناخت ادبیات و معارف هندیان و پژوهش و تأمل بر ژرف‌كاوی‌های آنها تنها مدخل مناسب برای فهم ارزش آثار ابوریحان بیرونی در این زمینه به حساب می‌‌آید.
2022-09-05 22:19:51

ابوریحان بیرونی؛ مبدع اندیشه‌های تطبیقی

ابوریحان بیرونی اندیشه‌های هندی‌ها را با اندیشه‌های یونانیان مقایسه می‌كند و خصوصا كلمه «مقارنه» را به كار می‌برد.
2022-09-05 21:43:32

ابوریحان؛ دانشمندی ذوالفنون

ابوریحان بیرونی را بحق باید یكی از بزرگ‌ترین دانشمندان ایران و جهان دانست.
2022-09-05 21:11:11

ابوریحان بیرونی و روز ملی مردم‌شناسی

سیزده شهریور روز ملی مردم‌شناسی در ایران با نام دانشمند شهیر حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی ابوریحان بیرونی گره خورده است.
2022-09-04 17:43:16

دانشمند ایرانی که همه چیزدان بود

ابوریحان محمدبن احمد بیرونی، ریاضیدان، ستاره‌شناس، تقویم‌شناس، انسان‌شناس، هندشناس، تاریخ‌نگار، گاه‌نگار و طبیعی‌دان ایرانی و از بزرگترین دانشمندان مسلمان در همه اعصار است.
2022-09-04 16:39:15

سرنوشت ابوریحان؛ بزرگ‌ترین سرمشق برای نوآوری

سرنوشت ابوریحان بیرونی بزرگترین سرمشق برای ما است که به اکتشاف و اختراع سخن جدید و همچنین به دانش‌های نوین نائل شویم.
2022-09-04 15:27:15

نامۀ سرگشادۀ 8 تن از مؤلفان مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

نامۀ سرگشادۀ 8 تن از مؤلفان مؤسسۀ لغت‌نامۀ دهخدا به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
در این نامه مؤلفان لغت‌نامۀ بزرگ فارسی بار دیگر توقف تألیف این لغت‌نامه را اعلام کردند.
2022-09-04 14:29:27

نسخه‌بینی تخصصی در گستره پزشکی

نشست نسخه‌بینی تخصصی در گستره پزشکی و بررسی نسخه‌های خطی در این حوزه در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.
2022-09-04 14:16:57

گام پایانی فهرست‌نویسی اسناد مجلس شورای ملی

مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس گفت: فهرست‌نویسی اسناد مجلس شورای ملی رو به اتمام است.
2022-09-04 13:45:57

ترجمۀ قرآن موزۀ شاهچراغ(ع)» منتشر شد

«ترجمۀ قرآن موزۀ شاهچراغ (ع) (ترجمۀ فارسی کهن)» با تصحیح زهرا ریاحی‌زمین، از سوی مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.
2022-08-31 18:23:23

صفحه‌ها