چاپخانۀ خانگی

«چاپخانۀ خانگی» نوشتاری از محسن جعفری مذهب است که در شمارۀ 62 - 63 دوماهنامۀ گزارش میراث منتشر شده است.
2015-04-06 12:36:17

فهرست نسخه‌های خطی فارسی در کتابخانه سلیمانیه

این فهرست برگرفته از فهرست سه جلدی کتابخانه سلیمانیه المخطوطات العربیه و الترکیه و الفارسیه فی مکتبه السلیمانیه است.
2015-04-06 11:20:58

جلد پانزدهم مقالات تقی زاده (تاریخ عربستان و قوم عرب)

تاریخ عربستان و قوم عرب عنوان جلد پانزدهم از مقالات تقی زاده است.
2015-04-06 10:44:18

مخاطب شناسی شاهنامه های مصوّر ( با بررسی نگاره های دو نسخه بایسنغری و داوری)

نگاره های شاهنامه های مصوّر، می تواند در دستیابی به رویکرد مخاطبان شاهنامه در هر دوره راهگشا باشد.
2015-04-05 16:21:51

بارگذاری مقالات 4 شمارۀ دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران بر روی وبگاه

مقالات چهار شماره از دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران به تفکیک بر روی وبگاه مرکز پژوهشی میراث مکتوب قرار گرفت.
2015-04-05 13:49:03

مجموعه اشعار وصّاف الحضره

شهاب‌الدین یا شرف‌الدین عبدالله بن فضل‌الله شیرازی، معروف به وصّاف الحضره و شرف شیرازی، ادیب و شاعر سدۀ هفتم هجری قمری است.
2015-04-05 12:17:26

تمثیل درخت و پیر و پرنده در نگاره های بهزاد

در نگاره های بهزاد و مکتب هرات، غالباً درخت یا درختانی نقش بسته اند که گاه بر سر شاخه های آنها مرغان و لانۀ مرغان نیز به چشم می خورد.
2015-04-05 10:40:35

بیاض تا سواد (کتاب شناسی متون و رسائل منتشره در سال 1392)

اولین شمارۀ ضمیمۀ فصلنامۀ نقد کتاب میراث با عنوان از «بیاض تا سواد (کتاب شناسی متون و رسائل منتشره در سال 1392)» به کوشش سید سعید میرمحمد صادق به صاحب امتیازی مؤسسۀ خانۀ کتاب منتشر شد.
2015-04-04 15:47:10

پیشنهادی برای تصحیح ضبط دو واژه در شاهنامه (آوردگاهِ نر آهو، تُخششِ کارزار)

در مقالۀ حاضر دو ضبط در ابیات این متن بررسی و به جای صورت‌های «آوردگاهی پی آهو» و «بخششِ کارزار» به ترتیب «آوردگاهِ نرآهو: محلّ ستیزِ آهوان نر» و «تُخششِ کارزار: سخت‌کوشی در نبرد» پیشنهاد شده است.
2015-04-04 14:20:40

نکاتی دربارۀ تعلیقات تحفة العراقین خاقانی

آنچه در ذیل می آید، نکاتی است در باب تعلیقات آقای علی صفری آق قلعه بر تحفة العراقین خاقانی شروانی.
2015-04-04 11:33:16

صفحه‌ها